Ana Temalar

DİL VE EDEBİYAT

 • Şehir ve edebiyat

 • Bir göstergebilim metni olarak şehir

 • Mekânın poetikası

 • Edebiyat mekânları

 • Edebiyatta şehir ve kent temsilleri

 • Tarihî şehirlerde dilin görünüşü: Kamusal yazıtlar

 • Antikçağda kayıp kentler ve kayıp diller

 • Antikçağda ve klasik dönemde ticaret ve çok dilli kültür

 • Klasik Yunan’da dilin zanaatkârları olarak sofistler

 • Geçmişten günümüze şehir, dil ve ideoloji

 • Geçmişten günümüze çok dilli ve çok kültürlü şehirler

 • Kitap kültürü ve kütüphanecilik

 • Şehrin konuşma ve yazı dilleri

 • Şehir dilindeki farklı ağızlar ve bunların ortaya çıkma nedenleri

 • Farklı kültürlerde şehirlere özgü türküler, şarkılar, efsaneler, atasözleri ve deyimler

 • Toplumbilimsel çerçevede dil ve şehir

 • Demolinguistic (Nüfusdilbilimi) çalışmaları

 • Mekânsal biliş/kavrayış

 • Şehir, reklam panoları ve reklamın dili: Göstergebilimsel yaklaşımlar

 • Göç edebiyatında şehir, özlem ve dile yansımaları

 • Kolonileşme ve dil üzerindeki etkileri

 • Roman kahramanı şehirler

 • Şehirle özdeşleşen sanatçılar

 • Şehir merkezli edebî dilin tarihî gelişimi

 • Geçmişten günümüze konuşma âdâbı

 • Geçmişten günümüze şehirlerde makro ve mikro düzeyde yer adlandırmalarının dilbilimsel ve sosyolojik görünüşleri

 • Geçmişten günümüze duvar yazıları, grafiti

 • Şehirde Braille alfabesi/görme engelliler alfabesi

 • Argo, sektör dili

 • Çağdaş bir kent olgusu olarak plaza dili

FELSEFE

 • Politik felsefe açısından kentin dili

 • Felsefe tarihinde kent/şehir

 • Kentsel-olanın felsefesi

 • Kent/şehir ve dil

 • Kent ve adalet

 • Kent ve çatışmalar

 • Kent ve kriz

 • Kent ve ütopyalar, distopyalar

 • Kent hakkı, şehir hakkı

 • Kent ve çevre

 • Kent ve kültür

 • Kent ve estetik

İLETİŞİM VE MEDYA

 • Şehir kültürü ve dil bağlamında iletişim

 • Radyo ve sinema diliyle şehir temsilleri

 • İnternet ve sosyal medyada dil ve iletişim

 • Medyada kullanılan dil bağlamında iletişim

 • Nefret dili ve söylemi

 • Spor kültürü, spor dili ve iletişimi

MİMARLIK, TASARIM VE SÜSLEME SANATLARI

 • Şehir, mimarlık ve tasarımda yeni yaklaşımlar

 • Kadim şehirler, modern şehirler: Süreklilik ve kopuşlar

 • Geçmişten günümüze mimari üsluplar

 • Sembol mekânlar

 • Restorasyon ve koruma uygulamaları, sorunlar, çözüm önerileri

 • Peyzaj mimarlığı ve bitkilerin dili

 • Mekân, madde ve malzeme

 • Geleneksel sanatlar, tezyinat ve şehir

 • Modern sanat-geleneksel sanat ilişkisi

MÜZİK, SİNEMA VE GÖRSEL SANATLAR

 • Şehir ve müzik

 • Şehrin müziği, şarkılar, türküler

 • Musiki meclisleri, eğlence mekânları

 • Müzisyenler, sanatçılar

 • Eğlenme kültürü

 • Sinema ve şehir ilişkisi

 • Filmlere mekân olan şehirler

 • Şehir üzerine belgeseller

 • Akımlar ve eğilimler çerçevesinde resmin konusu olarak şehir

 • Şehir ressamları

PSİKOLOJİ

 • Çevre psikolojisi

 • Kentlilik

 • Sürdürülebilir şehir

 • Kamusal mekâna karşılık özel mekân

 • Kalabalık deneyimi

 • Mahremiyet

 • Bilişsel haritalar

 • Şehir ve trafik

 • Trafik psikolojisi

 • Toplu ulaşım

 • Şehir ve kimlik

 • Yer kimliği

 • Mekân kimliği

 • Mahalle kültürü ve aidiyet

 • Benlik ve kimlik etkileşimleri

 • Şehir ve söylem

 • Mekân ve ideoloji

 • Cinsiyetlendirilmiş mekânlar

 • Mekân ve sınıfsallık

 • Mekân ve kolektif bellek

 • Mekânın temsilleri

 • Şehir, göç ve entegrasyon

 • Dil edinimi

 • Çok dillilik ve entegrasyon

 • Çok kültürlülük

 • Kültürlenme

 • Mekân ve değer ilişkisi

 • Mekân ve ahlak etkileşimi

 • Şehir ve psikopatoloji

SOSYOLOJİ

 • Kültürel değişim, dil ve kent

 • Göç, toplumsal bütünleşme ve dil

 • Göçmenler ve kentin dilleri

 • Küresel akışlar, kent ve dil

 • Kentte toplumsal yapı ve dil

 • Kent hayatının toplumsal dinamikleri ve dil

 • Kentte toplumsal ayrışma ve dil

 • Kentleşme ve yerel ağızlar

 • Kentleşmenin dili: Modernleşme ve dilin değişimi

TARİH

 • Şehir ve ilmî-edebî cemiyetler

 • Eskiçağdan günümüze şehirler

 • Şehrin dili olarak mimarî eserler ve mimarlık

 • Şehir tarihçiliği

 • Bürokrasi dili

 • İmparatorluk şehirleri

 • Farklı medeniyetlerde şehir ve şehir kültürü

 • Osmanlı’dan Cumhuriyet’e şehirlerin dönüşümü

 • Şehrin manevî dili

 • Şehirler, seyyahlar ve seyahatnameler

 • Şehir, göç ve göçmenler