Bildiri Hazırlama Kuralları

 1. Kongreye gönderilen bildiriler sözel ve poster bildiri olarak değerlendirilecektir.

 2. Bildiri özetleri sadece issc@istanbul.edu.tr mail adresi üzerinden kabul edilecektir. Bildiri özetleri bu rehber dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Biçimsel kurallara riayet edilmeyen özetler reddedilecektir.

 3. Özet İngilizce, Fransızca veya Türkçe yazılmalıdır. Bildiri hangi dilde sunulacaksa özet o dilde kaleme alınmalıdır. Özet en az 150 en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır.

 4. Hazırlanan özet mutlaka, okuyucuya çalışmanın tamamı üzerinde hakimiyet sağlayacak ve değerlendirme imkânı sunacak şekilde hazırlanmalıdır.

 5. Yazarların isim ve soyisimleri açık olarak yazılmalıdır. Çok yazarlı bildirilerde sunum yapacak yazar isminin altı çizilmelidir.

 6. Yazarlara ait kurum bilgileri tüm özet çalışmalarında açıkça belirtilmelidir. Tüm bildirilerde ve posterlerde ismi bulunan yazarların mail, kurum, telefon ve diğer iletişim bilgileri başvuru mailine eklenmelidir. Kongreyle ilgili tüm bilgilendirmeler web sayfamızdan yapılacaktır.

 7. Özet metni 12 punto, Times New Roman yazı karakteri, 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Başlık ve yazar isimleri ortalı, özet metni ise iki yana yaslı olarak düzenlenmelidir. Özet başlıklarında büyük ve bold karakter kullanılmalıdır. Yazar isimleri küçük ve bold , soyisimleri büyük ve bold karakterle yazılmalıdır.

 8. Özet metninde tablo, şekil, resim ve grafik gibi unsurlar kullanılmamalıdır.

 9. Metin içinde asla internet kaynağı kullanılamaz. Özellikle Wikipedia gibi anonim internet kaynaklarından yapılan alıntılar başvurunun reddedilmesi için önemli bir nedendir.

 10. Özette en 3 en fazla 7 adet anahtar kelime bulunmalıdır.

 11. Poster çalışmaları 50×70 cm. ebatta olmalı ve özet, giriş, amaç, kapsam, yöntem, bulgular ve sonuç içerikli hazırlanmalıdır. Tüm posterlerin üst kısmında çalışmanın konu başlığı altında yazarların sıralı olarak isim, soyisim ve kurum bilgileri belirtilmelidir.

 12. Kabul edilen bildiriler ile posterler web sayfamızda ilan edilecek ve özet bildiri kitabında yayımlanacaktır. Tüm katılımcılar poster ve bildirilerini sunmak zorundadır.

 13. Hazırlanan çalışmalar kongremiz mail adresine iletildikten sonra hakem süreci başlayacaktır. Hakem değerlendirme sürecinin ardından oluşan sonuca göre katılımcılar kongremize göndermiş oldukları bildirilerini sözel ya da poster olarak sunacaklardır. Hakem değerlendirmesinde olumsuz rapor alan bildiriler reddedilecek ve kongrede yer almayacaktır. Bu konuda katılımcı adayları kongre üzerinde bir talep ve yaptırımda bulunamazlar. Bu haklar tek taraflı olarak kongreye aittir.

 14. Bildiriniz araştırma ve uygulama içerikli ise sırayla “Öz: (…) Giriş: (…) Amaç: (…) Kapsam: (…) Yöntem: (…) Kısıtlar: (…) Araştırmanın Problemi: (…) Araştırmanın Sınırlılıkları: (…) Bulgular: (…) Sonuç: (…) şeklinde hazırlanmalıdır.

 15. Bildiriniz literatür, derleme ve olgu sunum şeklinde ise sırayla Öz: (…) Giriş: (…) Amaç: (…) Kapsam: (…) Bulgular: (…) Sonuç: (…) şeklinde hazırlanmalıdır.

 16. Bildiriniz araştırma ve uygulama şeklinde hazırlanmış ve yapılan bu çalışma çevresel deney, laboratuvar uygulamaları, resmî ya da özel kurum isimleri içeriyor ise mutlaka etik kurul izninin ya da araştırmanın yapıldığı kurumun izninin yöntem kısmında belirtilmesi gerekmektedir. Etik kurul ya da kurum izinlerinin hangi kurumdan hangi tarihte ve sayı ile alındığı açık olarak çalışmanın yöntem kısmında belirtilmelidir. Bu bağlamda süreç içerisinde ortaya çıkacak hiçbir sorumluluğu kongremiz kabul etmeyecektir. Sorumluluk yazar(lar)a aittir.

 17. Kongremize göndermiş olduğunuz bildiriniz eğer yüksek lisans tezi, doktora tezi gibi bir eserden hareketle hazırlanmış ise mutlaka bu bilgi dipnotta detaylı olarak verilmelidir. Aksi durumda bu bilgilerin verilmemesi nedeniyle ortaya çıkacak sorunlardan özet içinde ismi yer alan yazar(lar) sorumlu olacaktır. Kongre ve yönetimi bu noktada sorumlu tutulamaz. Bilgi güvenliği tamamen yazar(lar)a aittir.